อบรม คปอ อินเฮ้าส์ หลักสูตรพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัย

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) เป็นคณะที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและจัดการเรื่องความปลอดภัยขององค์กร

ซึ่งมุ่งเน้นให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานทุกๆ ด้านในองค์กรสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามกฎหมาย

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการทำงาน

จองอบรม คปอ ลดทันที 50%
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) คืออะไร

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) คืออะไร

คปอ. หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมการจัดการฝึกอบรมและการสอนงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร

บทบาทหน้าที่หลักของ คณะกรรมการความปลอดภัย

หน้าที่หลักคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บทบาทหน้าที่หลักของ คณะกรรมการความปลอดภัย

หมวดวิชาหลักสูตร คปอ

หมวดวิชาที่ 1

การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2

กฎหมายแรงงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

หมวดวิชาที่ 3

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม คปอ

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม คปอ

คณะกรรมการความปลอดภัยวางแผนและดำเนินการในทุกมิติของกิจกรรมความปลอดภัยซึ่งรวมถึง การจัดการฝึกอบรมและการสอนงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร

  • หมวดวิชาที่ 1 เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  • หมวดวิชาที่ 2 เข้าใจกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
  • หมวดวิชาที่ 3 เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

และเป็นผู้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในองค์กรเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม >> รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม <<

เป้าหมายของหลักสูตรอบรม คปอ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (คปอ) ตามกฎหมายกระทรวง

หลักสูตร อบรม คปอ เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็น คปอ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

เป้าหมายของหลักสูตรอบรม คปอ

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

เลือกหลักสูตร อบรม จป ลดสูงสุด 50%

อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

อบรม จป บริหาร

จป บริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม จป เทคนิค

จป เทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อบรม คปอ

คณะกรรมการ (คปอ)

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กำหนดการหลักสูตร การฝึก อบรม คปอ

เวลารายละเอียด
วันที่ 1
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-12.00 น.ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ สถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน ของสถานประกอบกิจการ
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
(ข) การสํารวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทําข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม (Post-Test)

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม