อบรม จป เทคนิค หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผู้ชาญการทางเทคนิค

การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิคและความรู้ทางเทคนิค ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถในการป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงาน

การ อบรม จป เทคนิค เช่นนี้ช่วยเสริม สร้างความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

อบรม จป เทคนิค
หลักการและเหตุผลของ หลักสูตร อบรม จป เทคนิค

หลักการและเหตุผลของ หลักสูตร อบรม จป เทคนิค

หลักสูตรนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้และความสามารถในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความรู้ในการบริหารองค์กร ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กร

อบรม จป เทคนิค หลักสูตรนี้ยังเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่คอยควบคุมจัดกสรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จป เทคนิค คืออะไร มีบทบาทที่สำคัญที่จำเป็นต่อการอบรม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงาน

และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสามารถร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำแนะนำหรือการส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค

วุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

ใบรับรองยืนยัน

มีเลขทะเบียน จป หัวหน้างาน และต้องใช้ บัตรประชาชน, ใบขับขี่ เพื่อเป็นการยืนยัน

การฝึกอบรม

ต้องเป็นผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (อบรม จป หัวหน้างาน)

เป้าหมายของหลักสูตอบรม จป เทคนิค

เป้าหมายของหลักสูตอบรม จป เทคนิค

การฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการทำงาน ทักษะเฉพาะตัวในการทำงานที่ต้องผ่านการอบรมระดับหัวหน้างาน เพื่อต่อยอดเป็น จป เทคนิค และมีความรับผิดชอบต่องานและมีเจตนาร้ายในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพนักงานระดับเทคนิคที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร การฝึก อบรม จป เทคนิค

เวลารายละเอียด
วันที่ 1
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน
ก. สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทํางาน
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-16.30 น.ข. การตรวจสอบความปลอดภัยตามข$อกําหนดของกฎหมาย
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
ก. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทํางาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.ข. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทํางาน (ต่อ)
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:30 น.ค. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง
วันที่ 3
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. การฝึกปฏิบัติการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.ค. การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทํารายงาน
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:45 น.ตอบข้อซักถาม และทําแบบทดสอบหลังการอบรม

เลือกหลักสูตร อบรม จป ลดสูงสุด 50%

อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

อบรม จป บริหาร

จป บริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม จป เทคนิค

จป เทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อบรม คปอ

คณะกรรมการ (คปอ)

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม