หลักสูตรกฏหมายใหม่ อบรม จป เทคนิค สมัครอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง

การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิคและความรู้ทางเทคนิค ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถในการป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงาน

การ อบรม จป เทคนิค เช่นนี้ช่วยเสริม สร้างความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

หลักการและเหตุผลของ หลักสูตร อบรม จป เทคนิค

หลักสูตรนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้และความสามารถในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความรู้ในการบริหารองค์กร ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กร

อบรม จป เทคนิค หลักสูตรนี้ยังเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่คอยควบคุมจัดกสรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จป เทคนิค คืออะไร มีบทบาทที่สำคัญที่จำเป็นต่อการอบรม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ สามารถระบุและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงาน

และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสามารถร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำแนะนำหรือการส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

วุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

ใบรับรองยืนยัน

มีเลขทะเบียน จป หัวหน้างาน และต้องใช้ บัตรประชาชน, ใบขับขี่ เพื่อเป็นการยืนยัน

การฝึกอบรม

ต้องเป็นผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (อบรม จป หัวหน้างาน)

เป้าหมายของหลักสูตอบรม จป เทคนิค

เป้าหมายของหลักสูตอบรม จป เทคนิค

การฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการทำงาน ทักษะเฉพาะตัวในการทำงานที่ต้องผ่านการอบรมระดับหัวหน้างาน เพื่อต่อยอดเป็น จป เทคนิค และมีความรับผิดชอบต่องานและมีเจตนาร้ายในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพนักงานระดับเทคนิคที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร การฝึก อบรม จป เทคนิค

เวลารายละเอียด
วันที่ 1
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน
ก. สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทํางาน
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-16.30 น.ข. การตรวจสอบความปลอดภัยตามข$อกําหนดของกฎหมาย
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
ก. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทํางาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.ข. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทํางาน (ต่อ)
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:30 น.ค. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง
วันที่ 3
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.ข. การฝึกปฏิบัติการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.ค. การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทํารายงาน
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:45 น.ตอบข้อซักถาม และทําแบบทดสอบหลังการอบรม

สมัครจองหลักสูตร อบรม จป ลดทันที 50%

จป. หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

จป. บริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

จป. เทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

คณะกรรมการ (คปอ.)

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Thaisafe

ต้องรู้อะไรบ้าง ? ก่อนจองอบรม รายละเอียดการจองอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน อย่างไรบ้าง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับหัวหน้างาน อบรม จป หัวหน…

อ่านเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร จป ทุกตำแหน่ง ต้องผ่านการอบรมกี่ชั่วโมง โดยแบ่งตามประเภทหลักสูตร

การอบรม จป ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานได้เรียนรู้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปล…

อ่านเพิ่มเติม

การเตรีนมตัวเพื่อเป็น จป หัวหน้างาน ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไหนบ้าง

เตรียมตัวเพื่อเป็น จป หัวหน้างาน เมื่อพูดถึงตำแหน่งงานในองค์กร หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญแล…

อ่านเพิ่มเติม

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม