หลักสูตร อบรม จป บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

อบรม จป บริหาร ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงการจัดให้มีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ตามกฎกระทรวงการจัดที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดเล่มที่ 4 ข้อ 43 โดยกำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร

ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้

หลักสูตร อบรม จป บริหาร
รายละเอียดการอบรม จป บริหาร

เกี่ยวกับหลักสูตร อบรม จป บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จป บริหาร คืออะไร โดยมีภารกิจหลักเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

และรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน หน้าที่ของเขาหรือเธออาจมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่ทำงาน

เช่น การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมถึงการตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

เป้าหมายหลักสูตร อบรม จป บริหาร

การฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการดำเนินงานเป็นเรื่องสำคัญ นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมจึงมีหน้าที่ในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการขององค์กรและลูกจ้าง

หากต้องการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน วิทยากรที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอนในการฝึกอบรม

ควรมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และการดำเนินการฝึกอบรมนั้นจะต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้

เป้าหมายของการอบรมหลักสูตรบริหาร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

วุฒิการศึกษา

ตามกฏหมายของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

ใบรับรองยืนยัน

บริษัทได้ยืนยันว่าบุคคลากรดังกล่าว เป็นผู้บริหารจริง หรือมีใบรับร้องกันแต่งตั้งเป็น จป บริหารก็ได้เช่นกัน

การฝึกอบรม

ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ ตามกฏหมายเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานได้กำหนดไว้

รูปแบบในการอบรม จป บริหาร

รูปแบบการอบรม จป บริหาร มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดอบรม งบประมาณ และจำนวนผู้เข้าอบรม ดังนี้

1. การอบรมนี้มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ เพื่อให้กิจการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง

2. การอบรมจะช่วยสร้างพื้นฐานความรู้และเพิ่มความเข้าใจในบทบาทของผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการต่อกับมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างเหมาะสม

การอบรม จป. บริหาร เป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รูปแบบในการอบรม จป บริหาร

หมวดวิชาหลักสูตรจป บริหาร

หมวดวิชาที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2

การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน

หมวดวิชาที่ 3

แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการในการอบรม จป บริหาร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการในการอบรม จป บริหาร

อบรม จป บริหาร ต้องเข้าใจในกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์อย่างถูกต้อง

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในสายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมที่เข้าใจหลักสูตร จป. บริหาร เป็นอย่างดี
  • ทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ คอยให้บริการและตอบคำถามผู้เข้าอบรม

มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในการฝึกอบรมและมุ่งมั่นในการปรับปรุงสถานะขององค์กรสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

กำหนดการหลักสูตร การฝึก อบรม จป บริหาร

เวลารายละเอียด อบรม จป.บริหาร
วันที่ 1
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
– แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-16.30 น.– สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
– แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.– ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:45 น.– การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
– ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Thaisafe

ต้องรู้อะไรบ้าง ? ก่อนจองอบรม รายละเอียดการจองอบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน อย่างไรบ้าง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับหัวหน้างาน อบรม จป หัวหน…

อ่านเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร จป ทุกตำแหน่ง ต้องผ่านการอบรมกี่ชั่วโมง โดยแบ่งตามประเภทหลักสูตร

การอบรม จป ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานได้เรียนรู้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปล…

อ่านเพิ่มเติม

การเตรีนมตัวเพื่อเป็น จป หัวหน้างาน ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไหนบ้าง

เตรียมตัวเพื่อเป็น จป หัวหน้างาน เมื่อพูดถึงตำแหน่งงานในองค์กร หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญแล…

อ่านเพิ่มเติม

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม