หลักสูตร อบรม จป บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

หลักสูตรอบรม จป บริหาร มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้นักบริหารมีความเชี่ยวชาญใน การจัดการความปลอดภัย ภายในสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานแรงงาน

jorpor management เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป บริหาร) ทุกประเภท ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารความปลอดภัย

ซึ่งหลักสูตร อบรม จป บริหาร คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้

อบรม จป บริหาร
รายละเอียดการ อบรม จป บริหาร

เกี่ยวกับหลักสูตร จป บริหาร

จป. บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ด้านความปลอดภัยในองค์กร ทำหน้าที่วางแผน กำกับดูแล และขับเคลื่อนระบบบริหารความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ

มุ่งสร้างสถานประกอบกิจการที่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เป้าหมายหลักสูตร จป บริหาร

หลักสูตร อบรม จป บริหาร มุ่งหวังพัฒนาความรู้ ทักษะ และกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้นักบริหารมีความเชี่ยวชาญในการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานแรงงาน

การฝึกอบรม จป บริหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการดำเนินงานเป็นเรื่องสำคัญ นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมจึงมีหน้าที่ในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการขององค์กรและลูกจ้าง

เป้าหมายของการอบรมหลักสูตร อบรม จป บริหาร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

วุฒิการศึกษา

ตามกฏหมายของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ได้กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

ใบรับรองยืนยัน

บริษัทได้ยืนยันว่าบุคคลากรดังกล่าว เป็นผู้บริหารจริง หรือมีใบรับร้องกันแต่งตั้งเป็น จป บริหารก็ได้เช่นกัน

การฝึกอบรม

ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ ตามกฏหมายเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานได้กำหนดไว้

รูปแบบในการอบรม จป บริหาร

การอบรม จป บริหาร ของเรา Thai-safe.com มุ้งเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับทักษะความรู้เพื่อต่อยอดการทำงานความปลอดภัยได้อย่างเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนในการอบรม จป บริหาร ของเรา

  1. วิยากรบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่, ความรับผิดชอบ, กฎหมาย, ระเบียบมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ จป. บริหาร เบื้องต้น
  2. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จำลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน จป. บริหาร เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย, การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ, การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ในการทำงาน
  3. การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่อบรม

อบรม จป บริหาร เป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รูปแบบในการอบรม จป บริหาร

หมวดวิชาหลักสูตร จป. บริหาร

หมวดวิชาที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2

การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน

หมวดวิชาที่ 3

แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการในการอบรม จป บริหาร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการในการอบรม หลักสูตร จป บริหาร

อบรม จป บริหาร ต้องเข้าใจในกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเกณฑ์อย่างถูกต้อง

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในสายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมที่เข้าใจหลักสูตร จป. บริหาร เป็นอย่างดี
  • ทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ คอยให้บริการและตอบคำถามผู้เข้าอบรม

มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในการฝึกอบรมและมุ่งมั่นในการปรับปรุงสถานะขององค์กรสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

เลือกหลักสูตร อบรม จป ลดสูงสุด 50%

อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

อบรม จป บริหาร

จป บริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม จป เทคนิค

จป เทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อบรม คปอ

คณะกรรมการ (คปอ)

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

กำหนดการหลักสูตร การฝึก อบรม จป บริหาร

เวลารายละเอียด อบรม จป.บริหาร
วันที่ 1
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
– แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-16.30 น.– สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
– แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.– ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:45 น.– การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
– ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม