หลักสูตรฝึก
อบรม จป หัวหน้างาน

ที่ได้รับมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ โดยองค์กรใช้มาตรฐานนี้เพื่อแสดงถึงความสามารถในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม จป ที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้, ความเข้าใจ, และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน เพิ่มความรู้และทักษะระดับหัวหน้างาน
หลักสูตร จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ ตามกระทรวงฯ พ.ศ. 2565

หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 ตามกฏกระทรวงกำหนด

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงใหม่ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เป้าหมาย หลักสูตร จป หัวหน้างาน (อัพเดทล่าสุด 2567)

การเตรีนมตัวเพื่อเป็น จป หัวหน้างาน ซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และคุณสมบัติของวิทยากรที่จะทำการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตรายและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 6. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการได้
 7. เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวทางความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยทั่วไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้, ความเข้าใจ, และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายหลักสูตรอบรมจป หัวหน้างาน

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

วุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

ใบรับรองยืนยัน

เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2540

การฝึกอบรม

เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์

กรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร จป หัวหน้างาน คุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการ

หลักสูตรการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2567 ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักสูตรนี้เน้นการอบรมเพื่อเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 2. หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา
 3. หลักสูตรนี้มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง
 4. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ นายจ้างหรือผู้ให้บริการจะต้องทำการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยคำนึงถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่ถูกกำหนดตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด

หมวดวิชาหลักสูตรจป หัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย

หมวดวิชาที่ 3

การค้นหาอันตรายจากการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 4

การป้องกันและควบคุมอันตราย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตร จป หัวหน้างาน ใช้เวลาเท่าไหร่ในการอบรม

เหมาะสำหรับหัวหน้างานทั่วไป เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ระยะเวลาในการอบรมจป หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชาหลัก

เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเข้มข้น เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

หลักสูตร จป หัวหน้างาน ใช้เวลาเท่าไหร่

จำนวนลูกจ้างตามกฎหมายใหม่ ต้องมี จป หัวหน้างาน กี่คน

กฎหมายใหม่ 2565 นี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น เพิ่มบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน กำหนดให้สถานประกอบการจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพิ่มโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน

นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร

นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด

นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกอาจมีโทษจำคุกและปรับ หรือทั้งจำทั้งรับ

การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(จป หัวหน้างาน)

นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่แจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน
ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย นับแต่วันที่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

เอกสารที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน ได้แก่
✅ แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
✅ สำเนาหนังสือแต่งตั้ง จป
✅ สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรม จป
✅ สำเนาบัตรประชาชนของ จป
✅ สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

กรณีมอบอำนาจ
✅ สำเนามอบอำนาจ/ใบรับรอง
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อ

เอกสารทุกฉบับต้องเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เมื่อผ่านการอบรม จป ผู้เข้าร่วมจะได้วุฒิบัตรที่สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง สามารถขึ้นทะเบียน คปอ จป ทุกระดับต่อกรมสวัสดิการฯ แบบออนไลน์ได้แล้ว

ชั่วโมงหลักสูตรอบรม จป หัวน้างานและทุกระดับชั้น

เรามอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปสมัครลงทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

12 ชั่วโมง

จป. หัวหน้างาน – หลักสูตรใหม่ตามกฎหมาย 2565

12 ชั่วโมง

จป. บริหาร – หลักสูตรใหม่ตามกฎหมาย 2565

12 ชั่วโมง

คปอ – หลักสูตรใหม่ตามกฎหมาย 2565

18 ชั่วโมง

จป เทคนิค. – หลักสูตรใหม่ตามกฎหมาย 2565

ศูนย์ฝึกอบรม THAISAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร

อบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน กฏหมายใหม่ 2567 ล่าสุด

รายละเอียด

อบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน ลด 50% ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

กำหนดการรายละเอียดหลักสูตร จป ระดับหัวหน้างาน

เวลารายละเอียด อบรม จป หัวหน้างาน
วันที่ 1
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน
09.00-10.30 น.หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีอนามัย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ 2 กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-16.30 น.– สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 2
08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.หมวดที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
– การตรวจความปลอดภัย
– การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.15 น.– การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
12.15-13.15 น.พักรับประทานอาหาร
13.15-14.30 น.หมวดที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย
– การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
– การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
– การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ
– การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
14:30-14:45 น.พักเบรค
14:45-16:45 น.– การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
– การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี
– การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
– การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
– การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

*หมายเหตุ: รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ล่วงหน้า (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0918875136 หรือแอดไลน์ https://lin.ee/xFRh0ei)

ผลงานการฝึกอบรมของเรา

เลือกหลักสูตร อบรม จป ลดสูงสุด 50%

อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

อบรม จป บริหาร

จป บริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อบรม จป เทคนิค

จป เทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อบรม คปอ

คณะกรรมการ (คปอ)

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ถามตอบ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม