จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค คือลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำตามเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชม.

หน้าที่ของ จป เทคนิค มีดังนี้

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ตามที่นายจ้างมอบหมาย

การเป็นจปเทคนิค ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อบรม จป เทคนิค ที่ราชการกำหนดและมีประสบการณ์หรือผ่านการเป็นจป หัวหน้างานมาแล้ว หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ ของการ อบรม จป เทคนิค

ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค) มีดังนี้ครับ

 1. การศึกษาผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค ควรจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่ฝึกอบรม
 2. ประสบการณ์การทำงานควรมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ต้องเป็นผู้ที่อบรมระดับหัวหน้างานมาก่อน ผู้เข้ารับการอบรมควรเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน อบรม จป เทคนิค จึงเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

จำนวนลูกจ้างและระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2534 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

จป ระดับเทคนิค

 • เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 20-49 คน
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป ระดับเทคนิค 30 ชั่วโมง

จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง

 • เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เสนอแนะ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง 60 ชั่วโมง

จป ระดับวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ฝึกอบรม และออกใบรับรองความปลอดภัย
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป ระดับวิชาชีพ 120 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

 • จป เทคนิค เหมาะกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 20-49 คน
 • จป เทคนิคขั้นสูง เหมาะกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน
 • จป วิชาชีพ เหมาะกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป
 • จป แต่ละระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน
 • จป ทุกระดับต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนด

ติดตามข่าวสารดีๆได้ที่: https://www.thai-safe.com/