การจัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (จป) สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กรของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในหลักการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ อบรมนี้ได้รับการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการทำงาน

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในประเทศไทย

ข้อบังคับของ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2534

กฏหมาย จป คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ ในอบรมนี้ผู้เข้าอบรมได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักการและข้อบังคับของ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2534 และกระบวนการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เช่น การจัดทำแผนป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำสถิติและรายงานอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสถาม-ตอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เช่น การจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน การจ่ายค่าปรับให้กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เราหวังว่าอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้จัดการในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและมีคุณภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพดีสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร

หลักสูตรการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง และประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลัก

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

  1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
  3. ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ผู้ที่เข้ารับการ อบรม จป บริหาร จะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามสถานประกอบกิจการอย่างถูกต้อง และจะได้รับวุฒิบัตรรับรองหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น