กฎหมาย จป คือ กฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ในสถานประกอบกิจการของตน

การใช้งานกฏหมาย จป. อย่างถูกหลัก ได้อย่างไร?

กฎหมาย จป เป็นกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ในสถานประกอบกิจการของตน โดยมีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และเสนอแนะให้การทำงานเกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการประกอบอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎหมาย จป ได้รับการใช้งานและถูกใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง กฎหมาย จป ใหม่ล่าสุดคือ กฎกระทรวงเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

หลักสูตรอบรม จป ที่กฎหมาย จป. ใหม่ 2565 รับรอง

  • หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน
  • หลักสูตร อบรม จป เทคนิค
  • หลักสูตร อบรม จป เทคนิคขั้นสูง
  • หลักสูตร อบรม จป. บริหาร
  • หลักสูตร อบรม จป วิชาชีพ
  • หลักสูตร อบรม คปอ

โดยมีหน้าที่และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนด กฎหมาย จป มีความสำคัญต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคม