ความปลอดภัย เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญขององค์กรใด ๆ การมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมั่นใจ ส่งผลดีต่อผลผลิตและภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม

ตำแหน่งทางความปลอดภัย จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลและสร้างระบบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน แต่ละตำแหน่งมีความรับผิดชอบเฉพาะทาง ขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะ และอุตสาหกรรมขององค์กร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสายวิชาชีพ

1. ผู้จัดการความปลอดภัย (Safety Manager)

เป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบภาพรวมด้านความปลอดภัย หรือที่เรียก (จป บริหาร) หน้าที่หลัก คือการพัฒนานโยบายและแผนความปลอดภัยและควบคุมดูแลกิจกรรมความปลอดภัยทั้งหมด และมีหน้ารายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)

เป็นตัวแทนหลักของฝ่ายความปลอดภัย หรือที่เรียก (จป วิชาชีพ) มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานและจัดทำแผนความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุและยังมีหน้าที่สำหรับการใึกสอนอบรมพนักงาน

3. ผู้ควบคุมความปลอดภัย (Safety Supervisor)

เป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการความปลอดภัย หรือที่เรียก (จป หัวหน้างาน) คอยกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ รวมไปถึงเรื่องการสื่อสารกับพนักงานเรื่องความปลอดภัย

4. เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัย (Safety Trainer)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมความปลอดภัย ออกแบบและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พัฒนาทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัย

5. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Officer)

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั้งคนและสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบมลพิษและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางการแพทย์ (Occupational Health and Safety Officer)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ป้องกันโรคจากการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี

7. เจ้าหน้าที่การสื่อสารความปลอดภัย (Safety Communication Officer)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเรื่องความปลอดภัย จัดทำสื่อสารความปลอดภัย สื่อสารกับพนักงานเรื่องความปลอดภัย รณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย

สาระสำคัญ

  • ตำแหน่งทางความปลอดภัยมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะ และอุตสาหกรรมขององค์กร
  • แต่ละตำแหน่งมีความรับผิดชอบเฉพาะทาง
  • การทำงานร่วมกันของตำแหน่งเหล่านี้ ช่วยให้ระบบความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
  • ความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร ส่งผลดีต่อผลผลิตและภาพลักษณ์

การมีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทุ่มเทให้กับงานด้านความปลอดภัย การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตำแหน่งทางความปลอดภัย ช่วยให้การทำงานด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย