กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองลูกจ้างจากอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

  • กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้าง
  • กำหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแล
  • กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2534

  • กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หน่วยงานความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 33: https://www.thai-safe.com/blog/ministerial-regulation-safety-act.html

3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างมีหน้าที่จัดหาสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย นายจ้างมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายจ้างมีหน้าที่จัดให้มีระบบตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยลูกจ้างมีสิทธิ์แจ้งและร้องเรียนเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน