จป.วิชาชีพ ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

1. หน้าที่ด้านความปลอดภัย

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สอบสวนหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 • เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. หน้าที่ด้านอาชีวอนามัย

 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพของลูกจ้าง
 • เสนอแนะแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง
 • ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

3. หน้าที่ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เสนอแนะแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษในสถานประกอบกิจการ
 • ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ร่วมตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
 • ร่วมจัดทำแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

สรุปแล้ว จป.วิชาชีพ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบกิจการ ช่วยลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย 2565 สามารถดูได้ที่