กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติความปลอดภัยของ จป ดังนี้

  • กฎกระทรวงนี้กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (จป)
  • จป. มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หน่วยงานความปลอดภัยฯ)
  • หน่วยงานความปลอดภัยฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือนายจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คณะกรรมการความปลอดภัยฯ)
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กฎกระทรวงนี้ยังกำหนดให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีการฝึกอบรม จป และลูกจ้าง เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง