ISO 9001 และ จป. เป็นระบบและบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย แต่มีหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน

ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

 • ระบบบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นไปที่การควบคุม กระบวนการ สินค้า บริการ ขององค์กร เพื่อให้ได้มาตรฐาน สม่ำเสมอ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • มาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วโลก พัฒนาโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO)
 • องค์กร สามารถสมัครขอรับการรับรอง ISO 9001 จากหน่วยงานรับรองที่มีความน่าเชื่อถือ
ISO 9001: 2015 Certificater of Registration

ข้อมูลเกี่ยวกับ จป.

บุคคล หรือคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

กฎหมาย กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดตั้ง คปอ.

หน้าที่หลัก ของ คปอ. คือ

 • จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
 • จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
 • ร่วมกับนายจ้างในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ลูกจ้าง
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานต่อนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ISO 9001 และ จป. มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 • ISO 9001 เน้นการควบคุมกระบวนการ สินค้า บริการ ขององค์กร เพื่อให้ได้มาตรฐาน รวมถึง ความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • จป. มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO 9001

องค์กร ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีระบบ กระบวนการ สินค้า บริการ ที่มีมาตรฐาน รวมถึง ความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลดีต่อ ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เพิ่มเติม: https://www.thai-safe.com/