การอบรม จป ช่วยให้หัวหน้างานและพนักงานได้เรียนรู้ร่วมกัน และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย กิจกรรมการอบรม ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีในทีม จะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมที่ไม่เท่ากัน

ตารางแสดงระยะเวลาการอบรมหลักสูตร จป ทุกตำแหน่ง

ตำแหน่งหลักสูตรระยะเวลา
พนักงานทั่วไปจป พื้นฐาน6 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ จป. ระดับพื้นฐานจป เทคนิค12 -18 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ จป. หัวหน้างาน/บริหารจป วิชาชีพ12 – 30 ชั่วโมง

หลักสูตร จป เทคนิค เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับพื้นฐาน เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ การตรวจสอบและประเมินระบบความปลอดภัย 12 – 18 ชั่วโมง

หลักสูตร จป หัวหน้างาน หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ จป เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบและประเมินระบบความปลอดภัย 12-30 ชั่วโมง

หมายเหตุ:

  • ตารางการเปรียบเทียบเวลาเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้บอกล่วงหน้า
  • ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไป โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลล่าสุด