ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer Professional Level หรือ จป.วิชาชีพ) คุณต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

  Safety Officer Professional Level หรือเรียกอีกอย่างว่า จป.วิชาชีพ คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จัดเป็นระดับสูงในสายงานด้านความปลอดภัย มีหน้าที่หลักต่างๆ ดังนี้

  • ตรวจสอบและแนะนำ ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • กำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • แนะนำ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย
  • ตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัย
  • บันทึก รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น
  • ประสานงาน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย

  คุณสามารถเรียนจบสายตรงจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร จป.วิชาชีพ ปัจจุบัน, จป.วิชาชีพไม่สามารถอบรมแล้วเป็น จป.วิชาชีพได้เหมือนเมื่อก่อน ใครที่จะเป็น จป.วิชาชีพ จะต้องเรียนจบตรงจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น

  1. จป ระดับบริหาร

  หน้าที่หลักคือ กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  หลักสูตรการ อบรม จป บริหาร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี (ปตรี) ทุกสาขา
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป ระดับบริหาร
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

  2. จป ระดับห้วหน้างาน

  หน้าที่หลักคือ ควบคุม ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ จป ระดับหัวหน้างาน

  หลักสูตรการ อบรม จป ห้วหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย (มปลาย) ทุกสาขา
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป ระดับหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

  3. จป ระดับเทคนิค

  หน้าที่หลักคือ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  หลักสูตรการ อบรม จป เทคนิค ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช ทุกสาขา
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป ระดับเทคนิค
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  สำหรับคนที่ต้องการเป็น จป.วิชาชีพ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนจบสายวิทย์ – คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วจึงสมัครเรียนต่อในสาขาอาชีวอนามัย

  หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณได้ในการวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพของคุณค่ะ. ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเป็น จป.วิชาชีพ นะคะ