หลักสูตร จป หัวหน้างาน 2567 เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานระดับหัวหน้างาน โดยเน้นการรู้จักค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

นอกจากนี้ หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน ยังมีการเรียนเนื้อหาความปลอดภัยครบ 4 หมวดวิชา วิทยากรของหลักสูตรนี้มีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน

อัพเดทล่าสุด กฎหมาย จป ฉบับปี พ.ศ. 2567

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ กฎหมาย จป. ฉบับปี พ.ศ. 2567 มีการอัปเดตเพิ่มเติมจากฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยสาระสำคัญคือ การเพิ่มหัวข้อบทบาทหน้าที่ของ จป. แต่ละระดับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรจป ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

ได้ถูกกำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรนี้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังนี้

  • หมวดวิชาที่ 1 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • หมวดวิชาที่ 2 การวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
  • หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  • หมวดวิชาที่ 4 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

ระยะเวลาของหลักสูตรนี้คือ 2 วัน (12 ชั่วโมง) วิทยากรของหลักสูตรนี้มีประสบการณ์สอนนาน 10 ปีและได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ เมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปใช้ขึ้นทะเบียน