คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

หน้าที่หลัก ของคปอ. ประกอบด้วย

  • จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
  • จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคานอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
  • ตรวจสอบสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ร่วมกับนายจ้างในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ลูกจ้าง
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • รายงานผลการดำเนินงานต่อนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คปอ. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และดูแล ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ส่งผลดีต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ของลูกจ้าง รวมถึงประสิทธิภาพ และผลผลิต ขององค์กร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง