สถานประกอบ คือสถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และหมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย เช่น สำนักงาน โรงงาน ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ให้บริการ ต่างๆ หากไม่มี จป หัวหน้างาน มีบทลงโทษทางกฎหมายดังนี้

  • นายจ้างมีโทษ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 59 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พศ 2554)
  • ผู้มีอำนาจสั่งการให้ลูกจ้างทำงาน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 59 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พศ 2554)

มาตรา 59 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 ว่าด้วยไรอะไรบ้าง

  • มาตรา 59 บัญญัติไว้ว่า นายจ้างซึ่งมีลูกจ้าง ยี่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

มาตรา 59 แบ่งออกเป็น 3 วรรค ดังนี้

  • วรรคแรก ระบุถึง หน้าที่ ของนายจ้างในการจัดให้มี จป. หัวหน้างาน จำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
  • วรรคสอง ระบุถึง คุณสมบัติ ของ จป. หัวหน้างาน ที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด
  • วรรคสาม ระบุถึง บทลงโทษ กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 โดยนายจ้างต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ดังนี้

  • เกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน นายจ้างอาจต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
  • ลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการแรงงาน หรือ ตำรวจ
  • เสียชื่อเสียงสถานประกอบกิจการอาจเสียชื่อเสียงในเรื่องความปลอดภัย

ดังนั้น สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ควรแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน หรือให้ อบรม จป หัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง และป้องกันปัญหาทางกฎหมาย