การบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรมีเป้าหมายเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นกับพนักงาน ส่งผลดีต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพ และผลผลิตขององค์กร

วิธีการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร มีดังนี้

จัดตั้งนโยบายความปลอดภัย

องค์กรควรมีนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการในการบริหารจัดการความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัยควรสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และพนักงาน

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

องค์กรที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หลักสูตร อบรม คปอ) มีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง

องค์กรควรระบุอันตราย และประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ หาแนวทางป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต

จัดฝึกอบรมให้ความรู้

องค์กรควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานทุกคน ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ตรวจสอบและติดตามผล

องค์กรควรมีระบบตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อประเมินผล หาข้อบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไข

นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว องค์กรยังสามารถเสริมสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยส่งเสริม ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม รับผิดชอบ และใส่ใจต่อความปลอดภัย องค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี พนักงานจะมีความตระหนักรู้ และปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม