หลักสูตรอบรม คปอ. หรือ หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ของ คปอ. รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน แนวทาง และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรอบรม คปอ. มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม

 • เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คปอ.
 • เรียนรู้กฎหมาย มาตรฐาน แนวทาง และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ
 • ระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
 • จัดทำแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
 • สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร คปอ.

 • บทนำเกี่ยวกับ คปอ.
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • แนวทางและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
 • การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ
 • การจัดทำแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีศึกษา

ระยะเวลาของหลักสูตรอบรม

 • โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบการอบรม

ตำแหน่งที่อบรมหลักสูตร คปอ. ได้ดังนี้

 • สมาชิก คปอ.
 • ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้ควบคุมงาน
 • พนักงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ ในการจัดอบรม คปอ.

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กระทรวงแรงงาน

 • สถาบันฝึกอบรมเอกชน
 • สมาคมความปลอดภัย

การรับรอง ผู้เข้าอบรมหลักสูตร อบรม คปอ ที่สำเร็จการอบรม จะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน หรือ แสดงความรู้ความสามารถ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน