หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับหัวหน้างาน อบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

เนื้อหาหลักสูตรหัวหน้างาน

 • บทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน
 • กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การควบคุมความเสี่ยง
 • การตรวจสอบและติดตามผล
 • การสอบสวนอุบัติเหตุ
 • การจัดทำแผนฉุกเฉิน
 • การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นหัวหน้างาน
 • ได้รับการยินยอมจากนายจ้าง

ระยะเวลาการอบรม

 • ตามหลักสูตรปกติ 30 ชั่วโมง (หลักสูตรใหม่ตามกฎหมาย 2565 เรียนเพียง 12 ชั่วโมง)

สถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • ศูนย์จัดฝึกอบรมไทยเซฟ Thai-safe.com

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 • ราคาปกติ 5,000 – 25,000 บาท/อบรม (โปรโมชั่น เริ่มต้นจองอบรมตั้งแต่วันนี้ ลดสูงสุด 50% ราคาเพียง 2,300 บาท)

*กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน

ประโยชน์ของการอบรมหัวหน้างาน

 • ได้รับความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ จป หัวหน้างาน ได้อย่างถูกต้อง
 • ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
 • ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน สามารถติดต่อได้ที่

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (https://www.labour.go.th/)
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (https://www.dsd.go.th/)
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน