คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของลูกจ้าง คปอ ช่วยให้องค์กรดีขึ้นดังนี้

1 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

คปอ มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ และเสนอแนะแนวทางป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน และยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

2 เพิ่มขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของลูกจ้าง

เมื่อลูกจ้างรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแล พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรู้สึกพึงพอใจกับงานและองค์กรมากขึ้นและช่วยลดการลาออกและการหยุดงาน

3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานสามารถส่งผลเสียต่อผลผลิตขององค์กร คปอ ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุและโรคเหล่านี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น เพราะต้องควบคุมดูแลทุกฝ่าย วิเคราะห์ปัญหาต่างๆก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรง

4 ควบคุมงบประมาณ

อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานสามารถสร้างค่าใช้จ่ายที่สำคัญให้กับองค์กร เพราะ คปอ นั้นจะช่วยคำนวนณงบประมาณก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดย คำนวณจากงบประมาณที่มี ลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผ่านการป้องกันอุบัติเหตุ

5 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

องค์กรที่มีความปลอดภัยสูงเป็นที่ดึงดูดของลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตร คปอ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในเชิงบวก

โดยสรุป คปอ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้าง ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม

นอกจากนี้ คปอ ยังมีหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ร่วมสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เสนอแนะแนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานทุกภาคส่วน