คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เรียกว่า คปอ เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยมีตัวแทนจากทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่สำคัญคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ)

พิจารณานโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ

สำรวจ ตรวจสอบ สถิติ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การประสบอันตราย วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ

สถานประกอบกิจการใดบ้างที่ต้องมี เจ้าหน้าที่ คปอ

  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
  • สถานประกอบกิจการที่กฎหมายกำหนดให้มี

อบรม คปอ สามารถทำได้อย่าง

  • สถาบันฝึก อบรม คปอ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบ 100% และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อดีของการมีตำแหน่ง คปอ ในการทำงาน

  • ช่วยลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และความสูญเสียจากการทำงาน
  • ส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
  • เพิ่มขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง