การทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายนั้นมีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ข้อควรรู้ ก่อนปฏิบัติงานในการทำงานความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง

ศึกษาความเสี่ยง ก่อนเริ่มทำงาน พนักงานควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงอันตรายจากสารเคมี ฝุ่นละออง เสียงดัง อุณหภูมิ แสงสว่าง และอุบัติเหตุจากเครื่องจักร

วางแผน ควรมีแผนการทำงานที่ชัดเจน กำหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการทำงาน รวมไปถึงวิธีการป้องกันอันตราย

เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ปลั๊กอุดหู และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ปราศจากความชำรุด และอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

แจ้งหัวหน้างาน แจ้งหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการทำงาน และขออนุญาตก่อนเริ่มทำงาน

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด
  ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน และใช้งานอย่างถูกต้อง
 • ทำงานอย่างระมัดระวัง จดจ่ออยู่กับงาน ไม่ประมาท รีบร้อน หรือประมาทเลินเล่อ
 • สังเกตความผิดปกติ สังเกตความผิดปกติของสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร และแจ้งหัวหน้างานทราบทันทีหากพบเห็น
 • หยุดพักเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย หยุดพักเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
 • ห้ามทำงานคนเดียว ห้ามทำงานคนเดียวในสถานที่เสี่ยงอันตราย ควรมีเพื่อนร่วมงานหรือผู้ควบคุมงานอยู่ด้วยเสมอ

หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จ

 • ตรวจสอบสภาพร่างกาย ตรวจสอบสภาพร่างกายว่ามีบาดแผลหรืออาการผิดปกติใด ๆ หรือไม่
 • ทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ล้างหน้า และอาบน้ำให้สะอาด ถอด PPE และเก็บให้เรียบร้อย
 • รายงานหัวหน้างาน รายงานหัวหน้างานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน

เจ้าหน้าที่ จป ตำแหน่งอะไรบ้างที่เสี่ยงเกิดอันตรายมากที่สุด

ความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของสถานประกอบกิจการ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายที่มีอยู่ โดยทั่วไปแล้ว ตำแหน่ง จป. ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตราย มักจะเป็นตำแหน่งที่ต้องทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย อาทิเช่น

 • จป. ก่อสร้าง
 • จป. เหมืองแร่

นอกจากนี้ จป ทุกประเภท มีความเสี่ยงทั้งหมดอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จป บางตำแหน่ง จึงต้องทำงานนอกสถานที่ เพื่อตรวจสอบสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงให้คำแนะนำ การฝึก อบรม จป เทคนิค, อบรม จป บริหารหรือหัวหน้างาน รวมไปถึง อบรม คปอ ซึ่งต้องประเมิณความเสี่ยงทุกสถานการณ์ และอบรมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่คนงาน

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน สถานที่ทำงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ จปทุกตำแหน่งควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง