คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และดูแล ให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คปอ. มีดังนี้

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

  • นายจ้างที่ไม่จัดตั้ง คปอ. หรือไม่ดำเนินการตามหน้าที่ ของ คปอ. มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • สมาชิก คปอ. ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
  • ผู้ขัดขวาง การปฏิบัติงานของ คปอ. มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากบทลงโทษตามกฎหมายแล้ว สถานประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจถูกสั่งปิด หรือถูกระงับใบอนุญาตประกอบกิจการ ได้อีกด้วย

ตัวอย่างกรณีที่ถูกดำเนินคดี

  • บริษัทรับเหมา ถูกสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง และปรับเงิน 100,000 บาท เนื่องจากไม่จัดตั้ง คปอ.
  • หัวหน้าหน้างาน ถูกจำคุก 3 เดือน เนื่องจากไม่รายงานอุบัติเหตุการทำงานให้ คปอ. ทราบ
  • พนักงาน ถูกปรับเงิน 20,000 บาท เนื่องจากไม่สวมใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงตามข้อบังคับของ คปอ.

การปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ อบรม คปอ เป็นหน้าที่ ของนายจ้าง และสมาชิก คปอ. ทุกคน การปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ที่ดีในการทำงาน ส่งผลดีต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ของลูกจ้าง รวมถึงประสิทธิภาพ และผลผลิต ขององค์กร